Opłaty

Wnętrze biura

Z tytułu dokonania określonej czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 tj.).

Taksę notarialną należy powiększyć o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Poza taksą notarialną notariusz pobiera i odprowadza na rachunek urzędu skarbowego:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn

Jeżeli w związku z dokonywaną czynnością przepisy prawa nakazują złożenie wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, notariusz pobiera opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.

W celu ustalenia wysokości opłat związanych z dokonywaną czynnością notarialną proszę o kontakt z kancelarią.

Wszelkie opłaty z tytułu dokonanej czynności notarialnej uiszcza się w kancelarii gotówką. Istnieje także możliwość uiszczenia opłat przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej na rachunek bankowy kancelarii.

Numer rachunku bankowego:
IDEA BANK S.A.
38 1950 0001 2006 6739 7125 0001